SOFT - Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk

Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk (SOFT) er en bransjeorganisasjon for leverandører og brukere av arbeid i tau (tilkomstteknikk).

SOFT er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon som har til formål å fremme sikkerhet og kvalitet ved utførelse av tilkomstteknikk spesielt og arbeid i høyden generelt. SOFT har i underkant av 40 medlemsbedrifter.

SOFT har bidratt til at vi i Norge har en nasjonal standard for arbeid i tau. For å ivareta sertifiseringsordningen i "NS 9600 - Arbeid i tau" har SOFT etablert et sertifiseringsorgan - SOFT Sertifisering AS.

SOFT vil arbeide for å ivareta norske interesser i den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN og bidra til økt samarbeid med internasjonale organisasjoner, blant annet gjennom ECRA

CertaSoftMAPP

 

 

CeraSoft APP

Alt sertifisert personell har tilgang til sertifikat, timer og assistentperiode i CertaSoft APP

 

 

 

Fremmer sikkerhet og kompetanse

NS 9600 er blitt en del av Aktivitetsforskriften innen petroleumsregelverket.

NS 9600 er blitt en del av Aktivitetsforskriften innen petroleumsregelverket.

Ptil har hittil henvist til Forskrift om utførelse av arbeid (Arbeidstilsynet) ved arbeid i høyden og tilkomstteknikk. For noen har dette vært vanskelig å forstå, særlig siden det står at kapittel 17 i Forskrift om utførelse av arbeid er unntatt petroleumsvirksomheten.

Nå er dette endret. Ptil har gjennom revisjon av sitt eget regelverk nå henvist til NS 9600 Arbeid i tau som en såkalt pre-akseptert løsning, på samme måte som Arbeidstilsynet gjør.

Henvisning står i veiledningen til selve Aktivitetsforskriften under §21 Kompetanse. Veiledninger brukes som verktøy for å forstå hensikt med forskriften.

Årsak til at det pekes på NS standarder er den samme som for NORSOK, EN og ISO. Man kan som myndighet kun peke på standarder som er en del av en offisiell sammenheng, i denne sammenheng Standard Norge. Standard Norge har som mandat å utvikle standarder for det norske samfunn. Andre kjente standarder er eid og forvaltet av medlemmer og er utenfor myndigheters kontroll.

Andre TT systemer må derfor nå bevise at det er et samsvar opp mot NS 9600,- både når det gjelder kompetanse på personell og utførelse. Dersom man er sertifisert, har man et sertifikat på at så er tilfelle.

Dette betyr at det er i utgangspunktet like konkurranseforhold når det gjelder sikkerhet og kompetanse innenfor tilkomstteknikk. Dette er bra for våre medlemmer og for disiplinen tilkomstteknikk. 

Les mer
 

Farlig arbeid i høyden

Rapport fra Arbeidstilsynet vedrørende arbeid i høyden 2017. Rapporten fokuserer på manglende risikovurdering ved arbeid i høyden samt mangelfulle stillaser.

Av om lag 1600 tilsyn, ble 1000 virksomheter stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse.

Les rapporten i sin helhet her: Farlig arbeid i høyden

 

 

Les mer