SPRAT konferansen Anaheim 2013

Bakgrunn:

En medlemsbedrift kontaktet oss etter at de hadde vært i kontakt med SPRAT.

SPRAT er en medlemsorganisasjon med utspring i USA, men er nå blitt globale. De er spesielt store i USA, Canada, Danmark, Dubai for å nevne noen. Representanter for bedriften vurderte å reise over til SPRAT for å informere om SOFT og NS 9600. Vi mente at dette var best at vi ivaretok, og dermed burde vi være til stede. Ved grunnleggende presentasjoner bør bransjeorganer snakke seg i mellom. Den norske medlemsbedriften kunne selvfølgelig være med for å presentere seg selv. Dette ble det ikke noe av, så vi reiste over alene. Hensikten var å etablere kontakt og muligens åpne dører.

Oppholdet:

Torsdag
7. februar var viet gruppe diskusjoner. Det var fler emner å velge mellom. Vi
valgte:

Rapportering av hendelser og ulykker:

SPRAT har, som oss, utfordringer med å lage
gode systemer for rapportering. Dette består dels av:

Hva skal rapporteres?  

Hvilke systemer skal brukes?

Brannvesenet i California har et bra webmbasert system. I tillegg utvikles det et system i fjellredningstjenesten i Colorado.

Revisjoner av utførende bedrifter:

Her tenker de ganske likt oss. Men fremdeles er dette på utviklingsstadiet. De har kommet langt og har utført en prøve audit hos en medlemsbedrift (Ropeworks). Den avdekket en del justeringer som må tas.

Fredag
8. februar hadde 2 hovedbolker:

Videreutvikling av bransjestandard:

Det er et meget engasjert styre som driver denne prosessen framover. Disse styremedlemmene er meget erfarne og kompetente personer som deltar i de ulike komiteene. Vi fikk velge en komite som vi kunne være observatører i. Vi valgte «Safe practices». Vi fikk inntrykk av en grundig og engasjert gruppe som har kvalitet og sikkerhet i fokus.

Bedriftspresentasjoner:

Det er tydelig at det er en bred erfaring blant medlemsbedriftene. Blant annet broer, og riggeoperasjoner ble vist. Interessant!

Resultat/konklusjon:

Amerikanerne var imøtekommende og inkluderende. På dag 2 opplevde vi stor interesse rundt oss. Vi hadde på forhånd kjøpt inn et eksemplar av NS 9600 + noen eksemplarer
av læreboken. Disse ble revet vekk. Tilbakemeldingene i etterkant var at de likte hva de så. Standarden ble overrakt styreleder Michael Seal.

Vi snakket også med lederen for «sertifiseringskomiteen» ang mulighet for konverteringsordning fra NS 9600 til SPRAT. Dette var de positiv til. De innser at vi representerer et system som de kan akseptere. Pr dags dato jobber vi med en formell ordning. Denne ordningen kan bli slik at vi kan bestille en eksaminator fra SPRAT, og vedkommende vil komme og foreta eksaminering. Da vil man kunne bli SPRAT sertifisert. Dette kan bli viktig for våre medlemsbedrifter dersom man ønsker å inngå kontrakter i USA. SPRAT er minst like ansett som IRATA innen olje industri, i følge dem selv. Så da kan dette bli en billigere og like god ordning som å konvertere til IRATA.

Når det gjelder NS 9600 så har vi en markedsføringsutfordring. SPRAT, IRATA og andre har sertifiseringskravene lett tilgjengelig på nett. Det har ikke vi da standarden er eid av Standard Norge. Som kjent må denne kjøpes. Dette er en hemsko for oss i konkurranse med andre bransje standarder. Dansker som vi snakket med oppfattet den som «hemmelig». En tankevekker…

Det var fornøyelse og inspirerende å se hvor dynamisk denne bransjeorganisasjonen var. At alle er med og bidrar ser ut til å være en absolutt nødvendighet. Det er ikke til å komme bort i fra det blir lett å speile vår egen bransjeorganisasjon opp mot dette. Og da ser vi at vi har en lang vei å gå.

Pr i dag er alt for mye knyttet opp mot NS 9600, som kun er et rammeverk og minimumskrav. Jeg tror at vi kan bruke SOFT til å løfte bransjen utover dette nivået. SOFT bør nok fordype seg i det praktiske. Tenker da på testing av utstyr, riggemetoder osv… Men da må man nok være villig til å ta kostnadene ved dette.