VEDLIKEHOLD AV KIRKEBYGG SOM VIRKEMIDDEL VED REDUSERT AKTIVITET I PETROLEUMSINDUSTRIEN

Brev til Finansminister Siv Jensen og Kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland

Mange av våre medlemsbedrifter som benytter seg av både stillas og tilkomstteknikk som adkomstmetode, er rammet av den sterkt reduserte aktiviteten i oljeindustrien. Samtidig står norske kirker og forfaller, og har et vedlikeholdsetterslep som er beregnet til 10-12mrd kr.

KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter) gjennomfører nasjonale tilstandsundersøkelser av norske kirker hvert fjerde år, og i rapporten fra 2014 kommer det frem at man ikke har klart å redusere vedlikeholdsetterslepet de siste årene. Regjeringen ønsker å bruke statsbudsjettet til å dempe virkningene av fallende oljeinvesteringer og det er i budsjettet for 2016 bevilget betydelige midler til vedlikehold av bygg og infrastruktur.

I denne sammenheng har KA, KIS og SOFT inngått et samarbeid, og sammenfattet et brev til Finansminister Siv Jensen og Kulturminister Linda Cathrine Hofstad Helleland.

Brevet kan leses i sin helhet her: Vedlikehold av kirkebygg som virkemiddel ved redusert aktivitet i petroleumsindustrien.