NS 9600 versus andre bransjesystemer

Tror du vi har en SOFT-Standard?

"I dag har vi ikke noen SOFT standard lenger. I 2010 ble NS 9600 publisert. I NS 9600 står det ikke noe om SOFT, og SOFT har heller ikke noe eierskap i standarden. Standarden eies og selges av Standard Norge."

I SOFT erfarer vi stadig forvirring rundt NS 9600 og andre systemer. Så denne meldingen er et forsøk på å forklare sammenhenger som er viktig å være klar over.

I tider der vi settes under press for å levere blir man ofte utfordret på å kutte blant annet kostnader. I tilkomstteknikkens verden har vi ikke gjort det særlig lett for oss selv, da vi har kanskje opp mot 20 forskjellige systemer for tilkomstteknikk. De mest kjente er IRATA, FISAT, ANETVA, SPRAT, ARAA, SFETH. Sveits skal etter sigende ha 4 ulike systemer bare der!

Og skal man jobbe i ulike markeder må man gjerne ha ulike sertifikater da kunde krever dette. Dette er ikke gunstig for den enkelte bedrift.

I kjølvannet av dette har IRATA blitt nevnt som et alternativ til NS 9600. IRATA er store, og mange kunder velger å bruke dette fordi det er dette systemet de har hørt om, eller kjenner til.

Konkurranse situasjonen mellom det gamle SOFT systemet og IRATA har lenge vært kjent. Vi har konkurrert i samme marked siden oppstarten. At man en gang valgte å gå for en norsk versjon (SOFT standard) er for meg noe uklart, men det var det som ble gjort.

I dag har vi ikke noen SOFT standard lenger. I 2010 ble NS 9600 publisert. I NS 9600 står det ikke noe om SOFT, og SOFT har heller ikke noe eierskap i standarden. Standarden eies og selges av Standard Norge.

NS 9600 inneholder sertifiseringskrav. Disse kravene brukes av sertifiseringsorgan for å sertifisere personer og bedrifter. SOFT besluttet en gang å etablere et sertifiseringsorgan som kunne gjøre denne jobben. Dere kjenner dette organet som SOFT Sertifisering.

SOFT Sertifisering er et såkalt akkreditert sertifiseringsorgan. Det vil si at myndighetene har godkjent måten vi sertifiserer personell og bedrifter på. Dette er noe som vi ikke må være, men det ble besluttet en gang at slik ville vi ha det. Norsk Akkreditering fører tilsyn med oss årlig. SOFT Sertifisering skal ivareta sin upartiskhet og ikke påvirkes på en slik måte at det kan true ordningen. Derfor er det skilt ut i et eget selskap og akkreditert. SOFT Sertifisering skal være en objektiv og nøytral 3. part.

Så, hvorfor kan man ikke bruke begge systemene (IRATA og NS 9600) i Norge?

Dette handler faktisk ikke om konkurranse. Det handler om den norske modellen. Myndighetene har bestemt at vi skal ha lover og forskrifter som skal bestemme hvilke mål som skal oppnås. Arbeidsgiver får da ansvar for å oppnå disse målene. Men, dersom det finnes offisielle standarder (ISO, EN, NS, NORSOK) bør disse brukes. Man sier bør for man kan velge andre løsninger. Men, da må løsningene man velger være minst like bra eller bedre enn det standarden representerer. Dersom du er sertifisert er dette et bevis på at du er godkjent etter standard, men det forplikter at man følger kravene.

Hvorfor kan ikke myndighetene bare godta bransjesystemer som IRATA og andre bransjestandarder? Årsaken ligger i at de er private og dermed utenfor myndighetenes kontroll. Myndighetene i Norge ville heller ikke forholde seg til vår gamle SOFT standard da det var medlemmene som eide denne standarden. NS 9600 derimot, er utarbeidet både av bransje og myndigheter gjennom arbeid hos Standard Norge.

Et annet problem med private bransjestandarder er at disse kan revideres ofte, uten at myndigheter er klar over det. For myndighetene er det uaktuelt å gå inn i bransjeorganer og delta i slike prosesser. Det ville ha blitt en krevende situasjon. Derfor har vi offisielle standarder. Og NS 9600 er nevnt i Forskrift om utførelse av arbeid §17-27 (kommentardelen). Man sier at ved å følge NS 9600 anses krav i forskrift som oppfylt.

Myndighetene vil normalt ikke gjøre en samsvarsvurdering forskrift opp mot bransjestandarder. Det må den enkelte arbeidsgiver og kunde gjøre. Men NS 9600 blir bunnplanken da krav i forskrift er ofte rundt formulerte.

Det er også viktig her å være klar over at dette gjelder ikke bare selve utførelsen, men også opplæringen av personell.

Det finnes også en ISO standard (ISO 22846) for tilkomstteknikk. Men denne er en såkalt beste praksis standard ment som utgangspunkt for andre regionale standarder. NS 9600 skal samsvare minimum med denne. Blant annet ligger sikringsleder begrepet inne i denne standarden. Der samsvarer de fleste bransjestandarder ikke. Man har ikke en formell opplæring av sikringsledere

Håper dere finner dette noenlunde oppklarende. Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål rundt dette.

Tore Rønstad.