Aktuelle saker

 

NS 9600 på Norsk sokkel

Myndighetene (Ptil og Arbeidstilsynet) har i sine forskrifter pekt på NS 9600 som en foretrukket løsning. Standarder er frivillige å følge. Med det mener man at man kan velge andre løsninger, men disse løsningene må ikke representere et lavere sikkerhetsnivå enn standarden representerer. Forskriftstekst finnes her:

Les mer >

Statusrapport 2018 publisert

I statusrapportene som utgis årlig fra SOFT får du oversikt over utvikling og trender innen Tilkomstteknikk i Norge. Disse inneholder også viktig informasjon om hendelser og tilløp.

Gå til SOFT Statusrapport 2018 for å lese rapporten.

Les mer >

NS 9600 er blitt en del av Aktivitetsforskriften innen petroleumsregelverket.

Ptil har hittil henvist til Forskrift om utførelse av arbeid (Arbeidstilsynet) ved arbeid i høyden og tilkomstteknikk. For noen har dette vært vanskelig å forstå, særlig siden det står at kapittel 17 i Forskrift om utførelse av arbeid er unntatt petroleumsvirksomheten.

Nå er dette endret. Ptil har gjennom revisjon av sitt eget regelverk nå henvist til NS 9600 Arbeid i tau som en såkalt pre-akseptert løsning, på samme måte som Arbeidstilsynet gjør.

Henvisning står i veiledningen til selve Aktivitetsforskriften under §21 Kompetanse. Veiledninger brukes som verktøy for å forstå hensikt med forskriften.

Årsak til at det pekes på NS standarder er den samme som for NORSOK, EN og ISO. Man kan som myndighet kun peke på standarder som er en del av en offisiell sammenheng, i denne sammenheng Standard Norge. Standard Norge har som mandat å utvikle standarder for det norske samfunn. Andre kjente standarder er eid og forvaltet av medlemmer og er utenfor myndigheters kontroll.

Andre TT systemer må derfor nå bevise at det er et samsvar opp mot NS 9600,- både når det gjelder kompetanse på personell og utførelse. Dersom man er sertifisert, har man et sertifikat på at så er tilfelle.

Dette betyr at det er i utgangspunktet like konkurranseforhold når det gjelder sikkerhet og kompetanse innenfor tilkomstteknikk. Dette er bra for våre medlemmer og for disiplinen tilkomstteknikk. 

Les mer >