NS 9600 på Norsk sokkel

Myndighetene (Ptil og Arbeidstilsynet) har i sine forskrifter pekt på NS 9600 som en foretrukket løsning. Standarder er frivillige å følge. Med det mener man at man kan velge andre løsninger, men disse løsningene må ikke representere et lavere sikkerhetsnivå enn standarden representerer. Forskriftstekst finnes her:

Bruk av NS 9600:

Når man ovenfor omverdenen sier at man følger NS 9600, betyr det at man følger denne fullt og helt. Man følger ikke standarden dersom:

  1. Kun personellet har kompetanse etter NS 9600, men ikke følger delen som har med utførelse av TT.
  2. Kun følger utførende del for arbeid, men personellet har ikke kompetanse (opplæring) etter NS 9600.

For å følge NS 9600, må personellet ha hatt opplæring i henhold til standarden, – og bedriften må gjennom sine prosedyrer og utførelse tilfredsstille krav som NS 9600 har i seg. Man må minimum forholde seg til alle kravene i standarden, inkludert kompetansen (opplæringen).

Det er ikke krav fra myndighetene til at man skal sertifiseres, verken som bedrift eller person. Men – et sertifikat utstedt av et uavhengig sertifiseringsorgan er en bekreftelse på at man har lagt til rette for å følge standard. Dersom man ikke er sertifisert, vil man kunne bli spurt om å bevise at krav i standarden er oppfylt. NS 9600 har minimumskrav.

 

SOFT og SOFT Sertifisering sin rolle:

SOFT har ingen myndighet over andre. Det er en medlemsorganisasjon som skal ivareta medlemmenes interesser inn mot tilkomstteknikk. Gjennom dette arbeidet er SOFT delaktig i standardisering, har kontakt med myndigheter og andre interessenter. SOFT eier SOFT Sertifisering.

SOFT Sertifisering har myndighet over sertifisert person eller bedrift gjennom å forvalte sertifikater. Bryter man vilkårene for å være sertifisert, kan sertifikatet gjøres ugyldig.  SOFT Sertifisering er akkreditert. Det vil si at myndighetene har godkjent måten SOFT Sertifisering sertifiserer på.   

 

Tore Rønstad

sekretariat SOFT