Tilkomstteknikk

Klatrer henger under en rigg

Tilkomstteknikk

Tilkomstteknikk (også kalt industriklatring) er en sikker, effektiv og kostnadsbesparende metode for å utføre jobber på steder som kan være vanskelig å komme til vha. andre adkomstmetoder.

Tilkomstteknikk kan brukes som et alternativ til stillas, der det skal gjøres arbeid over kortere tidsrom og der det er begrenset med antall operatører som skal utføre arbeid, forutsatt at dette er like forsvarlig med tanke på risiko.

Tilkomstteknikk eller fallsikring - Samma det?

Gjennom stadig tettere kontakt med myndigheter og andre aktører lærer vi som bransjeorgan stadig mer. Samtidig ser vi at endringer skjer i forskrifter, som igjen gir grobunn for refleksjon. NS 9600 er under revisjon med den hensikt å være enklere å bruke samt utfylle/utdype forskrifter bedre. I tillegg er det et standardiseringsprosjekt vedrørende fallsikring under arbeid. SOFT er aktivt med i begge disse prosjektene gjennom å ha ledelsesansvar for komiteene som jobber med disse prosjektene.

Jobber i høyden
Taumoped

Kursplan for bruk av taumoped

Tilkomstteknikk og bruk av taumoped er nært beslektet.

Arbeidstilsynet definerer adkomst med taumoped som §17-24 Tau brukt som adkomstvei.

NS 9600 har ikke opplæring i bruke av taumoped som en obligatorisk del. Allikevel definerer opplæring i henhold til NS 9600 en del av momentene som det læres opp i et tradisjonelt kurs for taumopeder.